Tanssi- liiketerapia on monitieteinen ala, jossa tanssi luovana ilmaisu- ja taidemuotona yhdistyy psykologian tieteeseen. Tavoitteena on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen eletyn kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin, jonka viitekehys on integratiivinen. Toisin sanoen TLT pyrkii yhdistämään ja vertailemaan eri tietoa, mm. traumateoriaa, somaattista psykologiaa, psykoterapiaa, ratkaisukeskeisyyttä, narratiivisuutta ja esimerkiksi nykyaikaistakiintymyssuhdeteoriaa. "Eletty keho" on fenomenologiasta tuleva käsite, jolla tarkoitetaan elävää, kokevaa kehoa, joka on ihmisen subjektiivisen kokemuksen keskus. Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa kehotietoisuuden, tanssin ja liikkeen eri osa-alueet yhdessä luovan prosessin kanssa mahdollistavat sensorimotorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraation ja toimivat terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutuksessa yksilöllisesti asetettujen hoitotavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä voidaan soveltaa kaikille ikäryhmille. Tanssi-liiketerapiaa voi sen monimuotoisuuden vuoksi soveltaa myös niille asiakkaille, joilla on vaikeuksia esimerkiksi kehon liikkeellisyyden tai puheen tuottamisen kanssa.

Arvioinnin mukaan tanssi- ja liiketerapia soveltuu Kelan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuodoksi. TLT:n avulla voidaan kohentaa ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä edistää heidän terveyttään ja antaa ihmisille voimavaroja oman elämänsä hallintaan. TLT:nvaikuttavuudesta tehdään kasvavassa määrin ja määrätietoisesti tutkimusta, jonka tavoitteena on turvata edellytykset sille, että TLT:n terapeuttiset interventiot edistävät tehokkaasti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Samaan aikaan korostetaan laadullisten ja dialogisten lähestymistapojen terapeuttista merkitystä. TLT:n erityisasiantuntemukseen perustuva kuntoutustoiminta on kuntoutujan tarpeista lähtevää ja yhteistyössä rakennettujen konkreettistentavoitteiden ohjaamaa toimintaa. Kuntoutuja on kuntoutuksen aktiivinen toimija voimavarojensa mukaan.